Ogólne zasady przyjmowania i nadawania przesyłek

 1. Odpowiedzialność dotycząca przesyłki

  1. Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w trakcie przewozu ponosi przewoźnik. Odpowiedzialność za jakość opakowania przesyłki ponosi wysyłający.
  2. Odbiorca jest zobowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody w momencie odbioru przesyłki oraz w obecności kuriera. Sporządzony protokół powinien posiadać następujące dane: nr listu przewozowego, datę dostarczenia przesyłki, opis uszkodzenia towaru oraz stan opakowania zewnętrznego. Na protokole musi znaleźć się czytelny podpis kuriera.
  3. W przypadku nie zastosowania się do powyższych wymagań odpowiedzialność za uszkodzenie spoczywa na odbiorcy przesyłki. Udowodnienie powstania szkody z winy przewoźnika leży po stronie odbierającego.
  4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia transportowego należy powiadomić niezwłocznie, w dniu odbioru przesyłki firmę Lauda-Audio oraz przekazać protokół szkody (dopuszczalna jest forma elektroniczna) wraz z dokumentacją zdjęciową w terminie 7 dni od dnia doręczenia przesyłki. Ponadto należy dostarczyć do Lauda-Audio oryginał protokołu szkody do terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.
  5. Jeżeli kontrahent dopełnił wszelkich spoczywających na nim obowiązków zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w niniejszym Regulaminie oraz dotrzymał wszystkich terminów, na firmie lauda Audio spoczywa obowiązek zgłoszenia jego roszczenia firmie przewozowej. Po zamknięciu sprawy z przewoźnikiem, zostanie udzielona stosowna zniżka, usterka zostanie usunięta lub dostarczony nowy produkt.
  6. Na odbiorcy spoczywa obowiązek sporządzenia protokołu w sposób, który jednoznacznie wykaże, że zastosowano wszelkie zabezpieczenia przesyłki oraz, że powstało uszkodzenia opakowania (tj. protokół ma być zgodny z zaleceniami sporządzania protokołu przedstawionymi poniżej).
 2. Zasady prawidłowego pakowania przesyłek

  1. Przed spakowaniem sporządzić dokumentację fotograficzną pakowanego sprzętu. Szczególnie ważne są elementy najbardziej narażone na uszkodzenia w transporcie (jak np. gryf gitary w okolicach główki). Zdjęcia należy zachować na wypadek powstania uszkodzenia transportowego.
  2. Wypełnić wrażliwe miejsca styropianem, wkładkami piankowymi, przekładkami kartonowymi lub innymi materiałami zabezpieczającym tego rodzaju w stopniu odpowiednim do rozmiaru i wagi sprzętu.
  3. Dodatkowo zabezpieczyć sprzęt folią bąbelkową.
  4. Zabezpieczony sprzęt umieścić w kartonie uzupełniając puste miejsca folią bąbelkową lub innym miękkim materiałem.
  5. W przypadku gitar w futerale wykonaj powyższe czynności traktując futerał jak karton. Tak przygotowany futerał należy dodatkowo umieścić i zabezpieczyć w kartonie.
  6. Zakleić karton, unikając używania folii typu strech lub innych nieprzezroczystych materiałów - w ten sposób łatwiej jest zauważyć uszkodzenie kartonu (opakowania).
  7. Na tak przygotowaną przesyłkę przykleić naklejki ostrzegawcze: "uwaga szkło" z każdej strony opakowania.
 3. Zalecenia dotyczące poprawnego sporządzenia protokołu szkody

  Sporządzając protokół szkody należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów:
  • Data i godzina odbioru przesyłki oraz sporządzenia protokołu szkody muszą być takie same.
  • W opisie szkody należy podać model i numer seryjny uszkodzonego towaru oraz jak najdokładniej i jednoznacznie opisać uszkodzenie.
  • Zwrócić uwagę, aby w polu opakowanie zewnętrzne zaznaczyć karton. Jeśli przesyłka była zawinięta w folię, należy zaznaczyć folia i karton.
  • W polu dotyczącym stanu opakowania zewnętrznego należy zaznaczyć wszystkie najdrobniejsze uszkodzenia, wgniecenia, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia. Należy unikać zaznaczania "brak uszkodzeń zewnętrznych".
  • W polu dotyczącym zabezpieczeń wewnętrznych należy dokładnie wypisać wszystkie dodatkowe rodzaje zabezpieczeń(nawet jeśli są pojedyncze): folia bąbelkowa, folia, styropian, plastikowe osłony, wkładki kartonowe, itp.
  • Sporządzony protokół należy dostarczyć do Lauda Audio w terminie opisanym w pkt. I.4. Regulaminu.
 4. Zasady zgłaszania napraw RMA

  1. Naprawa gwarancyjna:
   1. Prawo do reklamacji przysługuje klientom Lauda-Audio, których towar jest objęty okresem gwarancyjnym, a którzy potwierdzą jego pochodzenie poprzez okazanie dokumentu sprzedaży wystawionego przez Lauda-Audio.
   2. Wszystkie podmioty spełniające powyższy warunek mogą zgłosić reklamację za pomocą formularza RMA. Zasadność zgłoszenia jest weryfikowana przez serwis po otrzymaniu sprzętu.
   3. Po wysłaniu zgłoszenia RMA, zgłaszający jest zobowiązany dostarczyć reklamowany towar wraz ze wszystkimi akcesoriami na serwis Lauda Audio znajdujący się pod adresem:
    Lauda Audio - Serwis
    Żaglowa 2
    80-560 Gdańsk
   4. Przesyłki należy nadawać we własnym zakresie. Po uznaniu reklamacji przysługuje Państwu zwrot kosztów za przesyłkę do naszego serwisu w wysokości 15 zł netto.
    Odbiór powyższego zwrotu odbywa się poprze wystawienie faktury na Lauda Audio i przesłanie jej na adres: rma@lauda-audio.pl.
   5. Przesyłki odsyłane po naprawach gwarancyjnych będą nadal realizowane na koszt Lauda-Audio.
   6. Zgłaszający ma obowiązek spakować paczkę zgodnie z "zasadami pakowania przesyłek" zamieszczonymi w tym regulaminie oraz dołączyć do przesyłki kopię dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną(jeśli była wydana).
   7. W wypadku kiedy zgłaszający nie spełnił powyższych wymogów, jego reklamacja może zostać odrzucona lub wstrzymana do momentu wyjaśnienia wątpliwości.
   8. Czas naprawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki do serwisu (dzień doręczenia jest dniem zerowym). Odbiór przesyłki od kuriera nie jest równoznaczny z doręczeniem jej do serwisu. Czas naprawy może się wydłużyć z powodu oczekiwania na sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, lub gdy naprawa tego wymaga. O przedłużeniu terminu naprawy serwis poinformuje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
   9. Zgłaszający ma obowiązek przed nadaniem paczki do serwisu, umieścić na niej w widocznym miejscu etykietę z numerem reklamacji (RMA). Brak etykiety na paczce może skutkować odmówieniem jej przyjęcia w serwisie. Czas reklamacji może zostać wydłużony ponad 14 dni roboczych o okres potrzebny na ustalenie numeru RMA przesłanego sprzętu.
  2. Naprawa pogwarancyjna:
   1. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są odpłatnie. W celu otrzymania przybliżonego kosztu naprawy należy skontaktować się z serwisem Lauda-Audio. Koszt ostateczny naprawy zostanie określony po dostarczeniu sprzętu do serwisu.
   2. Zgłaszający naprawę pogwarancyjną ma obowiązek dostarczyć reklamowany sprzęt na własny koszt i odpowiedzialność do serwisu Lauda Audio.
   3. Serwis nie ma określonego czasu na naprawę pogwarancyjną. Czas naprawy może się wydłużyć z powodu oczekiwania na sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, lub gdy naprawa tego wymaga.
   4. Zgłaszający ma obowiązek przed nadaniem paczki do serwisu, umieścić na niej w widocznym miejscu etykietę z numerem naprawy pogwarancyjnej (RMA). Brak etykiety na paczce może skutkować odmówieniem jej przyjęcia w serwisie. Rozpoczęcie naprawy może zostać przesunięte do momentu ustalenie numeru RMA przesłanego sprzętu.
   5. Po otrzymaniu sprzętu serwis wyda ekspertyzę i skontaktuje się ze zgłaszającym w celu ustalenia specyfikacji naprawy i ostatecznych kosztów. Naprawa odbywa się po zaakceptowaniu kosztów przez zgłaszającego, a odesłanie naprawionego sprzętu następuje po uregulowaniu należności.
   6. Każdy klient zgłaszający naprawę płatną, akceptuje powyższe ustalenia.