Ogólne zasady RMA

 1. Zasady pakowania przesyłek
  1. Przygotuj sprzęt oraz materiały do pakowania.
  2. Jeśli wysyłasz gitarę, zrób jej zdjęcia (przy sprzęcie innego rodzaju praktyka mile widziana). Sfotografuj cały instument oraz elementy najbardziej narażone na uszkodzenia w transporcie (jak np. gryf gitary w okolicach główki). Zdjęcia należy zachować na wypadek powstania uszkodzenia transportowego.
  3. Wypełnij wrażliwe miejsca styropianem, wkładkami piankowymi, przekładkami kartonowymi lub innymi materiałami tego rodzaju.
  4. Dodatkowo zabezpiecz sprzęt folią bąbelkową.
  5. Zabezpieczony sprzęt umieść w kartonie uzupełniając puste miejsca folią bąbelkową lub innym miękkim materiałem.
  6. *W przypadku gitar w futerale wykonaj powyższe czynności traktując futerał jak karton. Tak przygotowany futerał należy dodatkowo umieścić i zabezpieczyć w kartonie.
  7. Tak przygotowaną przesyłkę ze względów bezpieczeństwa dobrze jest umieścić w drugim dodatkowym kartonie.
  8. Zaklej karton, nie streczuj go, w ten sposób łatwiej jest zauważyć uszkodzenie kartonu (opakowania).
  9. Na tak przygotowaną przesyłkę przyklej naklejki ostrzegawcze: "uwaga szkło" z każdej strony.

  Nie zastosowanie się do powyższych wytycznych będzie skutkowało brakiem partycypacji firmy Lauda Audio w procesie odzyskania odszkodowania za uszkodzony w transporcie sprzęt.

 2. Odpowiedzialność dotycząca przesyłki
  1. Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w trakcie przewozu ponosi przewoźnik. Odpowiedzialność za jakość opakowania przesyłki ponosi wysyłający.
  2. Odbiorca jest zobowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki. A w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości sporządzić protokół szkody przy odbiorze przesyłki oraz w obecności kuriera. W przypadku, gdy kurier nie posiada odpowiednich druków, informację o zaistniałej sytuacji należy spisać na kartce papieru podając następujące dane: nr listu przewozowego, datę dostarczenia przesyłki, opis uszkodzenia towaru oraz opakowania zewnętrznego. Tak sporządzona notatka winna posiadać czytelny podpis kuriera.

   W przypadku nie zastosowania się do powyższych wymagań odpowiedzialność za uszkodzenie spoczywa na odbiorcy przesyłki. Udowodnienie powstania szkody z winy przewoźnika leży po stronie odbierającego.

   Prawo Pocztowe Art. 87 ust. 6 Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi.
   Kodeks Cywilny Art. 545 ust. 2 W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia transportowego, poszkodowany jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie w danym dniu telefonicznie firmę Lauda Audio oraz przekazać protokół szkody (dopuszczalna jest forma elektroniczna) wraz z dokumentacją zdjęciową do firmy Lauda Audio w terminie 7 dni od doręczenia przesyłki. Ponadto poszkodowany jest zobowiązany dostarczyć oryginał protokołu szkody do Lauda Audio w terminie nie dłuższym niż 21 dni od doręczenia przesyłki.

  4. Jeżeli kontrahent dopełnił wszelkich spoczywających na nim obowiązków zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w tym Regulaminie oraz dotrzymał wszystkich terminów, na firmie lauda Audio spoczywa obowiązek zgłoszenia jego roszczenia firmie przewozowej. Po zamknięciu sprawy z przewoźnikiem, kontrahent otrzyma stosowną zniżkę, usterka zostanie usunięta lub dostarczony nowy wyrób.
  5. Na odbiorcy spoczywa obowiązek sporządzenia protokołu w sposób, który jednoznacznie wykaże, że zastosowano wszelkie zabezpieczenia przesyłki oraz, że powstało uszkodzenia opakowania (tj. protokół ma być zgodny z wytycznymi sporządzania protokołu przedstawionymi poniżej).
  6. Nie zastosowanie się przez kontrahenta do powyższych wytycznych będzie skutkowało brakiem partycypacji firmy Lauda Audio w procesie uzyskiwania odszkodowania za uszkodzony w transporcie sprzęt.

 3. Przewodnik poprawnego sporządzenia protokołu
 4. Sporządzając protokół należy zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów:

 5. Porady
 6. Zasady wysyłania zgłoszeń RMA
  1. Naprawa na gwarancji:
   1. Prawo do reklamacji przysługuje klientom Lauda Audio, których towar jest objęty okresem gwarancyjnym, a którzy potwierdzą jego pochodzenie poprzez okazanie dokumentu sprzedaży wystawionego przez Lauda Audio.
   2. Wszystkie podmioty spełniające powyższy warunek mogą zgłosić reklamację za pomocą formularza RMA. Zasadność zgłoszenia jest weryfikowana przez serwis po otrzymaniu sprzętu.
   3. Po wysłaniu zgłoszenia RMA, zgłaszający jest zobowiązany przekazać kurierowi przygotowany(zgodnie z zasadami zamieszczonymi w tym regulaminie) do wysyłki towar we wskazanym w formularzu terminie.
   4. W wypadku kiedy zgłaszający nie spełnił powyższych wymogów, jego proces reklamacyjny lub przesłany towar mogą zostać zatrzymane do momentu uregulowania przez zgłaszającego należności względem firmy Lauda Audio tytułem poniesionych przez nią kosztów transportowych.
   5. Zgłaszający może zrezygnować z usługi odbioru reklamowanego towaru płatnej przez Lauda Audio (poprzez odznaczenia odpowiedniego pola w formularzu) i wysłać towar na własny koszt.
   6. Zgłaszający ma obowiązek spakować paczkę zgodnie z "zasadami pakowania przesyłek" zamieszczonymi w tym regulaminie oraz dołączyć do przesyłki kopię dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną(jeśli była wydana).
   7. Czas naprawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki do serwisu (dzień doręczenia jest dniem zerowym). Czas naprawy może się wydłużyć z powodu oczekiwania na sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, lub gdy naprawa wymaga poświęcenia większej ilości czasu.
   8. Zgłaszający ma obowiązek przed nadaniem paczki do serwisu, umieścić na niej w widocznym miejscu etykietę z numerem Reklamacji (RMA). Brak etykiety na paczce może skutkować odmówieniem jej przyjęcia w serwisie, w tym wypadku zgłaszający zostanie obciążony kosztami transportu. Jeśli jednak przesyłka zostanie przyjęta, czas reklamacji może zostać wydłużony z gwarantowanych 14 dni roboczych o okres potrzebny na ustalenie numeru RMA przesłanego sprzętu.
   9. Nieuzasadnione zgłoszenie zapotrzebowania na futerał serwisowy będzie wiązało się z pobraniem opłaty w wysokości - 50PLN.
   10. W okresach świątecznych ze względów niezależnych od Lauda Audio, czas oczekiwania na odbiór przesyłki przez kuriera może wydłużyć się do 48h od momentu złożenia reklamacji. Przesyłki nie są odbierane w weekendy i święta.
  2. Naprawa pogwarancyjna:
   1. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są odpłatnie. W celu otrzymania przybliżonego kosztu naprawy należy skontaktować się z serwisem Lauda Audio. Koszt ostateczny naprawy zostanie określony po dostarczeniu sprzętu na serwis.
   2. Zgłaszający naprawę pogwarancyjną ma obowiązek dostarczyć reklamowany sprzęt na własny koszt i odpowiedzialność do serwisu Lauda Audio.
   3. W wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym ustaleniu firma Lauda Audio może zapewnić odbiór przesyłki na koszt i odpowiedzialność zgłaszającego.
   4. Serwis nie ma określonego czasu na naprawę pogwarancyjną. Czas naprawy może się wydłużyć z powodu oczekiwania na sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, lub gdy naprawa wymaga poświęcenia większej ilości czasu.
   5. Zgłaszający ma obowiązek przed nadaniem paczki do serwisu, umieścić na niej w widocznym miejscu etykietę z numerem naprawy pogwarancyjnej (RMA). Brak etykiety na paczce może skutkować odmówieniem jej przyjęcia w serwisie. Jeśli jednak przesyłka zostanie przyjęta, rozpoczęcie naprawy może zostać przesunięte do momentu ustalenie numeru RMA przesłanego sprzętu.
   6. Po otrzymaniu sprzętu serwis wyda ekspertyzę i skontaktuje się ze zgłaszającym w celu ustalenia specyfikacji naprawy i ostatecznych kosztów. Naprawa odbywa się po zaakceptowaniu kosztów przez zgłaszającego, a odesłanie naprawionego sprzętu następuje po uregulowaniu należności.
   7. Każdy klient zgłaszający naprawę płatną, akceptuje powyższe ustalenia.